වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති මඩුවන් ඇල්ලීමේ කතාව..!!
අවකාශය

වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති මඩුවන් ඇල්ලීමේ කතාව..!!

ශ්‍රී ලංකාවේ ධීවරයින්, වඳවීමේ තර්ජනයට ලක්ව ඇති මසුන් විශේෂ ඇතුළුව අලි මඩුවන් සහ අඟ මඩුවන්ද සෑම වසරකම අල්ලන බව අධ්‍යයනයකින් හෙළි වී තිබේ. අලි මඩුවන් සහ අඟ මඩුවන් පොදුවේ මොබ්යුලා මඩුවන් ලෙස හඳුන්වයි. ඔවුන් මන්දගාමී…