උතුරු –  නැගෙනහිර තොරතුරු ජනතාවට දැනගැනීමේ අයිතිය අහිමි කරලා -පා.ම. ශානකියන් රාසමානික්කම්
නවතම

උතුරු – නැගෙනහිර තොරතුරු ජනතාවට දැනගැනීමේ අයිතිය අහිමි කරලා -පා.ම. ශානකියන් රාසමානික්කම්

එක රටක්, එක නීතියක් කියා පැවසුවාට උතුරු - නැගෙනහිරට එය නැති බවත් ඔවුන්ට වෙනස් ආකාරයකින් සලකන බවද දෙමළ ජාතික සන්ධානයේ පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ශානකියන් රාසමානික්කම් මහතා පවසයි. අද උතුරු - නැගෙහිර කමිටු රැස්වීමකට පවා මාධ්‍යවේදියෙකුට, ප්‍රදේශයේ…