“එදා අපිට සර් කියපු ජාවරම්කරුවන්ට අද අපි සර් කියනවා” – විශ්‍රාමික පොලිස් අඳෝනාව
නවතම

“එදා අපිට සර් කියපු ජාවරම්කරුවන්ට අද අපි සර් කියනවා” – විශ්‍රාමික පොලිස් අඳෝනාව

දීර්ඝ ඉතිහාසයකට උරුමකම් කියන ශ්‍රී ලංකා පොලිසීය මහජන, මිත්‍රශීලි දෙපාර්තමේන්තුවක් ලෙස සැලකුවද වර්තමානය වන විට එවැනි තත්ත්වයක් පොලීසිය තුල දක්නට නැත. බොහෝ විට මේ පොලීසි වල සිටින්නේ නිළ ඇඳුමේ බලයෙන් පිම්බුණු නිලධාරීන්ය. අල්ලසට, දූෂණයට බර…