දුෂ්කරතා අභියෝගිතා මැද මන්ත්‍රී ධූරය ලබා ගත්තා – අතුරලියේ රතන හිමි
නවතම

දුෂ්කරතා අභියෝගිතා මැද මන්ත්‍රී ධූරය ලබා ගත්තා – අතුරලියේ රතන හිමි

දුෂ්කරතා හා විරසක කම් ඇති වුණා ඒ සියල්ල සමනය කර ගනිමින් අපේ ජන බල පක්ෂයට මන්ත්‍රී ධූරය හිමි කර ගැනීමට හැකි වූ බව පූජ්‍ය අතුරලියේ රතන හිමියන් අද පැවැති මාධ්‍ය හමුවකදී කියා සිටියා යේ සාමූහික…