කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ FTZ සේවකයින් කබලෙන් ලිපට
නවතම විශේෂාංග

කොවිඩ් වසංගතය හමුවේ FTZ සේවකයින් කබලෙන් ලිපට

කෝවිඩ් වසංගතය සමගම ලොව පුරා සිටින ජනතාව දැඩි පීඩනයන්ට මුහුණ දෙමින් සිටී.  වසංගතයෙන් ආරක්ෂාවීම, තම ප්‍රියයන් අහිමිවීම්, ආදායම් මාර්ග හෝ රැකියා අහිමිවීම් නිසා පැවැත්ම පිළිබදව ගැටලු වැනි කාරණා නිසා දැඩි මානසික හා ශාරීරික ආතතීන් සමග…