දවසකට හාල් කිලෝ ලක්ෂ 65 ක් අවැසි රටකට හදිසි නීතිය පෙන්වා රැගෙන ගියේ හාල් කිලෝ 6-7 ක්ද?
නවතම

දවසකට හාල් කිලෝ ලක්ෂ 65 ක් අවැසි රටකට හදිසි නීතිය පෙන්වා රැගෙන ගියේ හාල් කිලෝ 6-7 ක්ද?

ආහාර කොමසාරිස් දෙපාර්තමේන්තුවට රුපියල් මිලියන 500ක් ලබා දී වසරකටත් වැඩි කාලයක් ගතව ඇතත් එක හාල් ඇටයක්වත් වේයන්ගොඩ ගබඩාවට ගෙනැවිත් නැති බවත්  පොලොන්නරුවේ පෞද්ගලික අංශයේ වී මෝල් වැටලීමට පෙර රාජ්‍ය අ අංශයේ වී අලෙවි මණ්ඩලයත්, ආහාර…