රේගුවෙන් තහනම් කරන ලද ටින් මාලු ඇමති මණ්ඩල නියෝගයෙන් සතොසෙන් මතු වෙයි!
නවතම

රේගුවෙන් තහනම් කරන ලද ටින් මාලු ඇමති මණ්ඩල නියෝගයෙන් සතොසෙන් මතු වෙයි!

ටින් මාලු නොහොත් සැමන් ටින් අතීතයේ සිටම මහජනතාවට සමීප ආහාර ද්‍රව්‍යයකි. අතීතියේ නම් මේ ටින් මාලු තිබුනේ ගමේ පෝසත් යැයි පැවසෙන නිවසක පමණි. ගමක සෑම පුද්ගලයෙකුටම මේ ටින් මාලු මිලට ගැනීමේ හැකියාව එකල තිබුණේ නැත.…