“ මානව හිමිකම් පිරිහීම ආර්ථික අර්බුදය දැඩි කරයි ” 73 වන ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දින සැමරුම් උළෙල
ආර්ථික

“ මානව හිමිකම් පිරිහීම ආර්ථික අර්බුදය දැඩි කරයි ” 73 වන ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දින සැමරුම් උළෙල

“ මානව හිමිකම් පිරිහීම ආර්ථික අර්බුදය දැඩි කරයි ” 73 වන ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දින සැමරුම් උළෙල අද බණ්ඩාරනායක සම්මන්ත්‍රන ශාලාවේදී 73වන ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනය නිමිත්තෙන් වූ සැමරුම් උත්සවයක් දෙසැම්බර් අද (17) සවස 2ට …