රැඳවියන්ට  ආත්ම ගරුත්වයක් සමඟ ජීවත් වීමේ අයිතියක් ලබා දී  නැහැ! –  ආචාර්ය විසාකේස චන්ද්‍රසේකරම්
නවතම

රැඳවියන්ට  ආත්ම ගරුත්වයක් සමඟ ජීවත් වීමේ අයිතියක් ලබා දී  නැහැ! –  ආචාර්ය විසාකේස චන්ද්‍රසේකරම්

රැඳවියන්ව ගාල් කර තැබීමෙන් කොරෝනා වැනි වසංගයක් පැතිර යන අවස්ථාවක ඔවුන්ට ජීවිත බයක්  ඇති වෙන නමුත්  මේ රජය ඉතාම නොසැලිකිමත් ආකාරයෙන් ඔවුන්ට හිමි ජීවත් වීමේ අයිතිය අහිමි කර දැමීමේ තත්ත්වයක් උදා වී ඇතැයි ආචාර්ය විසාකේස…

යුක්තියක් නොමැති වින්දිතයන්ගේ විලාප මැද මානව හිමිකම් දිනය!
නවතම විශේෂාංග

යුක්තියක් නොමැති වින්දිතයන්ගේ විලාප මැද මානව හිමිකම් දිනය!

අද දෙසැම්බර් මස 10 වන දිනයි. ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනයයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ ප්‍රධානතම ලියවිල්ලක් වූ මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනය එක්සත් ජාතීන්‍‍ගේ මහාමණ්ඩලය අනුමත කලේ 1948 දෙසැම්බර් මස 10 වන දිනයි. ව්‍යවස්ථා 30කින් සමන්විතව මිනිසෙකු…