“ලෝකයට විද්‍යාව අවශ්‍යයි. විද්‍යාවට කාන්තාවන් අවශ්‍යයි” – එක්සත් ජාතීන්
නවතම

“ලෝකයට විද්‍යාව අවශ්‍යයි. විද්‍යාවට කාන්තාවන් අවශ්‍යයි” – එක්සත් ජාතීන්

කොරෝනා වසංගතයෙන් ලෝකය බේරා ගැනීම සඳහා පුරෝගාමී මෙහෙවරක් කර ඇති කාන්තාවන් විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ රැකියා වලින් කොන් කිරීමට එරෙහිව මැදිහත් වන ලෙස එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඉල්ලීමක් කර තිබේ. අදට යෙදී ඇති විද්‍යාවේ නිරත කාන්තාවන් හා දැරියන්ගේ…