උත්සව සමයට ලබා දුන් “ක්ෂණික ණය” ඇස් බැන්ඳුමක්ද?
නවතම

උත්සව සමයට ලබා දුන් “ක්ෂණික ණය” ඇස් බැන්ඳුමක්ද?

පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්ත්වය නිසා ආර්ථික දුෂ්කරතා හා අභියෝග රැසකට මුහුණ දී සිටින සැමට එළඹෙන උත්සව සමය වෙනුවෙන් ක්ෂණික ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට රජය පහුගියදා කියා තිබුණේය. මේ ණය යෝජනා ක්‍රමය ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ…