ඉන්දීය ජනපති තේරීමේ ඡ්න්ද ගණන් කිරීම අද
නවතම විදෙස්

ඉන්දීය ජනපති තේරීමේ ඡ්න්ද ගණන් කිරීම අද

ඉන්දියාවේ  15 වැනි ජනාධිපතිවරයා තෝරා පත් කර ගැනීමේ ඡන්ද ගණන් කිරීම අද (21) පෙරවරු 11.00 ට ආරම්භ කෙරේ. ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම පසුගිය සඳුදා පාර්ලිමේන්තු සභා ගර්භය ඇතුළු ස්ථාන 31 කදී සහ ප්‍රාන්ත ව්‍යවස්ථාදායක සභාවන් තුළ…