ඉන්දියාවෙන් පකිස්තානයට මිසයිලයක්
නවතම විදෙස්

ඉන්දියාවෙන් පකිස්තානයට මිසයිලයක්

පසුගිය මාර්තු 9 වන දින නඩත්තු කටයුත්තක් හේතුවෙන් ඇති වූ කාර්මික දෝෂයක් නිසා ඉන්දියාවෙන් පාකිස්තානය වෙත මිසයිලයක් එල්ල වී තිබෙනවා. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඉන්දියානු ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය පවසන්නේ නඩත්තු කටයුතු අතරතුර ඇති වූ මෙම සිද්ධිය නිසා…