ලංකාව සාගිනී දර්ශකයේ 65 තැනට.
නවතම

ලංකාව සාගිනී දර්ශකයේ 65 තැනට.

ගෝලීය සාගිනි දර්ශකයේ ශ්‍රී ලංකාව 65 වන ස්ථානයට පත්ව ඇත. වාර්ෂිකව නිකුත් කෙරෙන එම දර්ශකයෙහි මෙම වසරේ රටවල් 116ක් ඇතුළත් කර ඇතැයි වාර්තා වේ. මන්දපෝෂණය, ළමා මරණ, ළමුන්ගේ උසට සරිලන අඩු බර යනාදී කරුණු සැලකිල්ලට…