කොරෝනා සමඟින් ළමයින් අතර ජංගම දුරකථන ක්‍රීඩා වලට වැඩි ඇබ්බැහි වීමක්!
නවතම

කොරෝනා සමඟින් ළමයින් අතර ජංගම දුරකථන ක්‍රීඩා වලට වැඩි ඇබ්බැහි වීමක්!

කොරෝනා වසංගත තත්ත්වයත් සමග මාර්ග ගත අධ්‍යාපනයට යොමු වුවද පොලොන්නරුව දිස්ත්‍රික්කයේ බොහෝ ළමයින් අතර පරිගණක ක්‍රීඩා හා ජංගම දුරකථන ආශ්‍රිතව ක්‍රියාත්මකවන ක්‍රීඩාවන්වලට ඇබ්බැහි වීමේ ප්‍රවණතාවක් වාර්තා වී ඇති බව පොලොන්නරුව අතිරේක දිස්ත්‍රික් ලේකම් ඩබ්.ජී.ඩබ්.වනසිංහ මහතා…