මොහොතක් සිතන්න..!!
නවතම විශේෂාංග

මොහොතක් සිතන්න..!!

අපිට දැන් දැන් නිතරම ඇහෙන වචනයක් තමයි Childhood Trauma කියන්නෙ. ක්ෂතිය හෙවත් Trauma කියන්නෙ අපි ඕනම කෙනෙක්ගෙ ජීවිත කතා ඇතුළෙ තියෙන්න පුළුවන් යමක්. කුඩා දරුවෙක් විදිහට අපි මුහුණදෙන Trauma අපිව තුවාල සහිත වැඩිහිටියො බවට පත්…