ව්‍යාපෘති වලට කලින් සේවකයින් බඳවාගෙන රජයට මිලියන 39 ක් පාඩු වෙයි.
නවතම

ව්‍යාපෘති වලට කලින් සේවකයින් බඳවාගෙන රජයට මිලියන 39 ක් පාඩු වෙයි.

ලංකා මිනරල් සෑන්ඩ්ස් ලිමිටඩ්’ ආයතනය පූර්ණවශයෙන් රජය සතු සමාගමකි.  මේ සමාගම ඉල්මනයිට් ඛනිජ වැලි අලෙවි කිරිමට ටෙන්ඩර් කැඳවා ඇත. එහිදී ටොන් එකක් සදහා ඇ.ඩො 165ක වැඩිම මිලක් ඉදිරිපත්ව ඇත. නමුත් ඒ ගැණුම්කරු වෙනුවට මිල ගණන්…