සෞඛ්‍ය සේවය කඩාවැටීමක අත ළඟ
නවතම

සෞඛ්‍ය සේවය කඩාවැටීමක අත ළඟ

  ඖෂධ හිඟය,වෛද්‍ය උපාංග හිඟය සහ විඳුලි කප්පාදුව හේතුවෙන් සෞඛ්‍ය සේවය කඩා වැටීමේ අවදානමක් මතුව ඇති බවත් ඒ හේතුවෙන් හදිසි මෙන්ම සාමාන්‍ය සෞඛ්‍ය සේවාවන්ට බලපෑම් එල්ල වී ඇති බවත් රතු කුරුස සංවිධානය ඔක්තෝමබර් මාසයේ නිකුත්…