පාරමී සහ රාහුල් සිදුවීම්, අඟවන්නේ කුමක් ද?
නවතම විශේෂාංග

පාරමී සහ රාහුල් සිදුවීම්, අඟවන්නේ කුමක් ද?

නුග සෙවන, රිවිදින අරුණැල්ල, සුසර දැහැන, චක්‍රාවාටය, Hard Talk, ගුරුතලාව වැනි වැඩසටහන් හි නිවේදිකාවක් ලෙස ජාතික රූපවාහිනි ආයතනයේ සේවය කළ පාරමී රණසිංහගේ සේවය වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි අත්හිටුවා ඇති බව, පාරමී රණසිංහ සිය ෆේස්බුක් ගිණුම…