ලොකු ළුණු බීජ වංචාවක් නිසා ගොවීන් අසරණ වෙයි!
නවතම

ලොකු ළුණු බීජ වංචාවක් නිසා ගොවීන් අසරණ වෙයි!

ලංකා ලොකු ළුණු (දේශිය) බීජ යැයි පවසමින් අඩු මුදලට ලබාගත් ළුණූ බීජ ව්‍යාජ ඇසුරුම් වල යොදා වැඩි මුදලට අලෙවි කළ ගලෙන්බිදුනුවැව කෘෂිකර් ම උපදේශණ  නිලධාරීන් හේතුවෙන් ලොකු ළුණු ගොවීන් කබලෙන් ළිපට වැටී ඇති බව වාර්ථා…