“ලංකාවට ඉදිරියේදී ණය ගෙවන්න බැරිවේවි” ජාත්‍යන්තරයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්!
නවතම

“ලංකාවට ඉදිරියේදී ණය ගෙවන්න බැරිවේවි” ජාත්‍යන්තරයෙන් අනතුරු ඇඟවීමක්!

ශ්‍රී ලංකාවට ඉදිරි කාලය තුළදී ණය වාරික සහ පොලී ගෙවාගෙන යාමට නොහැකිවනු ඇතැයි ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය ශ්‍රේණිගත කිරීම ආයතනයක් වන "ෆිච් රේටිං" ආයතනය තමන්ගේ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම ප්‍රකාශයට පත්කරමින් අනතුරු අඟවයි. ඔවුන් තමන්ගේ නවතම ශ්‍රේණිගත කිරීම්…