මෙහෙව් රටක්, සෞඛ්‍යයේ ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර වසර 15 ක සිට භාවිතා කර නැහැ!
නවතම

මෙහෙව් රටක්, සෞඛ්‍යයේ ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍ර වසර 15 ක සිට භාවිතා කර නැහැ!

2006 වසරේදී අමාත්‍යාංශය විසින් රුපියල් මිලියන 31.71 ක් වැයකර ඇඟිලි සලකුණු සටහන් යන්ත්‍ර 224 ක් මිල දී ගෙන ඇත. නමුත් වසර 15 කට වඩා වැඩි කාලයක සිට ඒවා ප්‍රයෝජනයට නොගෙන නිෂ්ක්‍රීයව තබා තිබීම සම්බන්ධයෙන් ගිණුම්…