රුපියල් 2000 දෙනවට වඩා නොදී සිටිමට ගත් වෑයමක්ද?
නවතම

රුපියල් 2000 දෙනවට වඩා නොදී සිටිමට ගත් වෑයමක්ද?

කොවිඩ් වසංගත ව්‍යාප්තිය පාලනය කිරීම සඳහා රට තාවකාලිකව වසා දැමීම හේතුවෙන් ජීවනෝපාය අහිමි වූ අඩු අදායම්ලාභී පවුල් වෙත මීට පෙර ගෙවු රුපියල් 5000 මෙවර 2000 දක්වා අඩු විය. ඒ් රජයට ඇති ආර්ථික අර්බුදය නිසාය. කෙසේ…