හදිසි නීතිය නිසා මාධ්‍යයට විය හැකි බලපෑමක් ගැන මාධ්‍යවේදී පෝදදල ජයන්තගෙන් හෙළිදරව්වක්!
නවතම

හදිසි නීතිය නිසා මාධ්‍යයට විය හැකි බලපෑමක් ගැන මාධ්‍යවේදී පෝදදල ජයන්තගෙන් හෙළිදරව්වක්!

හදිසි නීතිය ගෙන ආ නිසා තමා මහජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය සේවා සැපයීමට හැකි වුනේ යන මතය මේ වන විට සමාජ ගත කිරිමේ උත්සහයක නිරත වන බවත් නමුත් උපරිම මිල / ගබඩා වැටලීම් සිදු වන්නේ  හදිසි නීතිය අනුව…