කුකුළ් මස් සහ බිත්තර ඉහළ යාම ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි
නවතම

කුකුළ් මස් සහ බිත්තර ඉහළ යාම ගැන වාර්තාවක් ඉල්ලයි

වෙළෙඳපොළේ කුකුළු මස් හා බිත්තර මිළ ගණන් ඉහළ යාම පිළිබඳ සොයා බලා වාර්තාවක් ලබාදෙන ලෙස තමන් පාරිභෝගික අධිකාරියට ලබාදී ඇති බව අමාත්‍ය නලින් ප්‍රනාන්දු පවසයි. සත්ත්ව ආහාර ආනයනය සඳහා කුකුළු නිෂ්පාදකයින්ට මූල්‍ය පහසුකම් ලබාදීමට නියමිතව…