කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ ඉඳුල් ටික පවා වලදාන ඒ් මිනිසා , සෞඛ්‍ය කම්කරුවාය!
නවතම විශේෂාංග

කොවිඩ් ආසාදිතයින්ගේ ඉඳුල් ටික පවා වලදාන ඒ් මිනිසා , සෞඛ්‍ය කම්කරුවාය!

කොවිඩ් ගෝලීය වසංගතයත් සමඟ පෙරමුණේ සිටින්නේ සෞඛ්‍ය අංශ, ආරක්ෂක අංශය. මේ අතරින් සෞඛ්‍ය අංශ ඉටු කරන මෙහෙය අප්‍රමාණය. ඔවුන් සිය ජිවිත අවදානමට ලක් කර, සිය දරුවන්, දෙමාපියන් අමතක කර දමා මේ අවස්ථාවේ රාජකාරියේ නියැලී සිටින…