ජාතික රූපවාහිනියේ මාධ්‍යවේදියා ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වුණා ද?
ආර්ථික නවතම පුවත්

ජාතික රූපවාහිනියේ මාධ්‍යවේදියා ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වුණා ද?

ජාතික රූපවාහිනියේ මාධ්‍යවේදියා ජාතික ආරක්ෂාවට තර්ජනයක් වුණා ද? 5 දෙසැම්බර් 2023 ජනමාධ්‍යවේදීන්ට පොලීසියෙන් සිදුවන හිරිහැර පිළිබඳව රටේ නැවතත් කතා බහට ලක්වෙන මාතෘකාවක් බවට පත් වුයේ බිංගිරිය පොලිසිය විසින් ජාතික රුපවාහිනියේ කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික් ප්‍රාදේශීය මාධ්‍යවේදී දිනෙත්…