නොදනිමි කාගේ දොසා..!
නවතම විශේෂාංග

නොදනිමි කාගේ දොසා..!

1963 වසරේ නොවැම්බර් මස 22 වැනි දින ඇමරිකාවේ ටෙක්සාස් ප්‍රාන්තයේ ඩලාස් නගරයට තවත් එක් දවසක් උදා විය. විවෘත ලිමොසින් මෝටර් රථයක නැගුණු ජනපති ජෝන් එෆ් කෙනඩි සහ රූමත් ආර්යාව ජැකලීන් කෙනඩි දෙපස පොදිකන මහා සෙනග…