සුවිශාල පවුල් ගසක් නඩත්තු කළ සුහර්තෝ…
නවතම විශේෂාංග

සුවිශාල පවුල් ගසක් නඩත්තු කළ සුහර්තෝ…

1997 වසරේදී Transparency International සංවිධානය ලොව වඩාත්ම දූෂිත රාජ්‍ය පාලකයන් දස දෙනාගේ නම් ඇතුලත් ලැයිස්තුවක් එලි දැක්වීය. මේ ලයිස්තුවේ ඉහලින්ම සිටියේ එවකට ඉන්දුනීසියාවේ පාලනය හෙබවූ සුහර්තෝය. එම වාර්තාවට අනුව ඒ වන විට දශක තුනක් රට…