ඉන්ධන අර්බුදයෙන් ජනතාව රත් වෙයි!
නවතම විශේෂාංග

ඉන්ධන අර්බුදයෙන් ජනතාව රත් වෙයි!

ජාතික සේවක සංගමයේ ඛනිජ තෙල් වෘත්තිය සමිති කැඳවුම්කරු ආනන්ද පාලිත මහතා පහුගිය සමයේ පොලිස් අත්අඩංගුවට පත් වුයේ ලංකාවේ ඉන්ධන හිඟයක් ඇති වන බව මාධ්‍යයට ප්‍රකාශ කිරිම නිසාය. එවකට ආණ්ඩුව පැවසුයේ ඔහු කිය දේ අසත්‍ය බවත්…