රිය අනතුරු සිවිල් නඩුවකදී වින්දිතයාට සහනයක්?
නවතම

රිය අනතුරු සිවිල් නඩුවකදී වින්දිතයාට සහනයක්?

සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය සඳහා සංශෝධන ගෙන ඒමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. මේ දිනවල රිය අනතුරු ඉහළ යමින් පවතින අතර අධිකරණ වල ගොනු වන රිය අනතුරු පිලිබඳ නඩු සංඛයාවද ඉහළ යමින් ඇත. මෙහිදී එවැනි…