ශිෂ්‍ය හා වෘත්තීය සමිති නායකයන් ලුහුබැඳීම නවත්වන්න – CMU අගමැතිගෙන් ඉල්ලයි!
නවතම

ශිෂ්‍ය හා වෘත්තීය සමිති නායකයන් ලුහුබැඳීම නවත්වන්න – CMU අගමැතිගෙන් ඉල්ලයි!

අධ්‍යාපනය හමුදාකරණයට එරෙහිව විරෝධතා දැක්වු ශිෂ්‍ය හා වෘත්තීය සමිති නායකයන් වෙත එල්ල කර ඇති අසාධාරණ මර්දනය නවතා දැමීම සදහා මැදිහත් වන්නැයි  රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ වෘත්තීය සමිති රැසක් නියෝජනය කරන ස්වාධීන සංවිධානයක් අගමැතිවරයාගෙන් ඉල්ලා තිබේ.…