රටේ අනාගතය තීරණය කෙරෙන 76 වෙනි අයවැය අදයි.
නවතම

රටේ අනාගතය තීරණය කෙරෙන 76 වෙනි අයවැය අදයි.

ශ්‍රි ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ 76 වෙනි අයවැය අද (12) පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කිරිමට නියමිතව ඇත. මේ ඉදිරිපත් කරනු ලබන්නේ ශ්‍රී ලංකා ප්‍රජාතාන්ත්‍රික සමාජවාදි ජනරජයේ හත්වන විධායක ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතාගේ රජයේ දෙවැනි අයවැය ලේඛනයය. 2022 මුදල් වර්ෂය…