බැසිල් රයිට්ගේ Song Of Ceylon හෙවත් ලංකා ගීතය
නවතම විශේෂාංග

බැසිල් රයිට්ගේ Song Of Ceylon හෙවත් ලංකා ගීතය

Basil Wrightගේ Song Of Ceylon හෙවත් ලංකා ගීතය දැනට ඉතිරිව ඇති ලංකාවේ රූ ගත කරන ලද පැරණිම සිනමාපටය ලෙස සැලකෙයි. 1934 – 35 අතර කාලයේ රූගත කළ එයට මේ වන විට වසර 86ක් සපිරී අවසන්.…