රාජ්‍ය ආයතන වල අතිරික්ත සේවකයන් ඉවත් කරනවා – බන්දුල
නවතම

රාජ්‍ය ආයතන වල අතිරික්ත සේවකයන් ඉවත් කරනවා – බන්දුල

ඉදිරියේදී රාජ්‍ය ආයතන ප්‍රතිව්‍යුගත කිරීමේ දී වන්දි ගෙවා අතිරික්ත සේවකයන් ඉවත් කිරීමට සිදුවන බව කැබිනට් තීරණ දැනුම්දීමේ මාධ්‍ය හමුව අමතමින් කැබිනට් ප්‍රකාශක අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන පවසා සිටියේය. එනම් මීට පෙර අවස්ථා වලද අතිරික්ත සේවකයන් ඉවත්…