ලංකා පෙන්ටගනය, තවත් රුපියල් කෝටි 1200ක් ගිලී…
නවතම

ලංකා පෙන්ටගනය, තවත් රුපියල් කෝටි 1200ක් ගිලී…

2022 වසර සඳහා වූ අයවැයෙන් රුපියල්  කෝටි 1200ක මුදලක් නැවතත් හමුදා මූලස්ථාන ගොඩනැගිල්ලේ ඉදිකිරීම් කටයුතු සඳහා වෙන් කර ඇත. වර්තමාන ජනාධිපතිවරයා ආරක්ෂක ලේකම් වශයෙන් කටයුතු කරන සමයේ හමුදා මූලස්ථානය පිහිටා තිබූ ඉඩම ශ්‍රැන්ග්‍රිලා හෝටලය ඉදිකිරීම…