කොවිඩ් කමිටුවේ වැරදි තීරණ නිසා විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම කමිටුවෙන් ඉවතට!
නවතම

කොවිඩ් කමිටුවේ වැරදි තීරණ නිසා විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික්‍රම කමිටුවෙන් ඉවතට!

කොවිඩ් මර්දන ජනාධිපති කාර්යසාධක බලකාය විසින් ගනු ලබන තීරණ වැරදි තීරණ බවත්, එම තීරණවලට තමන්ට වග කිව නොහැකි බවත් පවසමින් විශේෂඥ වෛද්‍ය ආනන්ද විජේවික‍්‍රම මහතා  කොවිඩ් මර්දන තාක්ෂණික කමිටුවෙන් ඉල්ලා අස්වී තිබේ. කොවිඩ් මර්දන තාක්ෂණික…