ආර්ථිකයේ හැරවුම් ලක්ෂයක් -අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල්

ආර්ථිකයේ හැරවුම් ලක්ෂයක්

අය වැය සම්බන්ධයෙන් ඇති තක්සේරුව, ජනතාවට සහන මලු ලැබුණාද? රටේ ප්‍රධාන ප්‍රශ්නවලට විසඳුම් දුන්නාද? ආරක්ෂාවට වැඩිම මුදලක් කුමට ද? ණය අර්බුදය යනාදී කරුණු සම්බන්ධයෙන් මෙවර සඳුදා හමුවෙන් අදහස් දක්වන්නේ මුදල්, ප්‍රාග්ධන වෙළෙඳපොළ සහ රාජ්‍ය ව්‍යවසාය ප්‍රතිසංස්කරණ රාජ්‍ය ඇමැති අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මහතාය. ප්‍රශ්නය:– ආණ්ඩුවේ මංගල අයවැය සම්බන්ධයෙන් ආණ්ඩුවේ තක්සේරුව මොකක්ද? පිළිතුර:– අපි ගමන් කරන දිශාව පැහැදිලිව තහවුරු කරන්නට අවශ්‍ය වුණා. අලුත් ආණ්ඩුවක් වුණාම ගමන් කරන මාර්ගය කරන්න යන දේ පිළිබඳව ජනතාවටත් ආයෝජකයන්ටත් ප්‍රශ්නයක්. කියපු දේ කරයිද කියන ප්‍රශ්නය සැමට තිබුණා. විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේ කොරෝනා වසංගතය පවතින නිසා ට්‍රැක් එක මාරු…

Read More