විශ්‍රාමිකයින්ගේ මුදල් කැපීමේ චක්‍රලේඛයත් ආණ්ඩුව රිවස් කර ගනියි.
නවතම

විශ්‍රාමිකයින්ගේ මුදල් කැපීමේ චක්‍රලේඛයත් ආණ්ඩුව රිවස් කර ගනියි.

ආණ්ඩුව විසින් ප්‍රකාශයට පත් කරන ලද තවත් චක්‍රලේඛයක් හකුලා ගෙන ඇත. ඒ රාජ්‍ය සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම වැටුපෙන් අග්‍රහාර රක්ෂණ යෝජනා ක්‍රමය සඳහා මුදලක් අයකරගැනීමට රාජ්‍ය පරිපාලන අමාත්‍යංශයේ ලේකම්වරයා විසින් පසුගිය 29 වැනිදා නිකුත් කළ චක්‍රලේඛයය. රාජ්‍ය…