මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබදව “ජාතික සතියක්”
නවතම

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබදව “ජාතික සතියක්”

ශ්‍රී ලංකාවේ රිය අනතුරු වලින් සිදුවන මරණ ප්‍රමාණය ඉහල යාමත් සමග මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබදව ජාතික සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. රජය පවසන පරිදි පසුගිය වසරේ මෙරටින් මාරක රිය අනතුරු 2023 ක් වාර්තා…