කතරගම සංචාරක නිවාඩු නිකේතන අලුත්වැඩියාවට ගොස් මිලියන ගණනක් ගසා කාලා!
නවතම

කතරගම සංචාරක නිවාඩු නිකේතන අලුත්වැඩියාවට ගොස් මිලියන ගණනක් ගසා කාලා!

කතරගම සංචාරක නිවාඩු නිකේතන අලුත්වැඩියාවට රැපියල් මිලියන 29 න් මිලියන 11 ක් නොකළ වැඩ සඳහා ගෙවීමේ සිද්ධියේ වරදකරුවන්ට නීතිපති මඟින්  දඬුවම් ලබා දෙන ලෙස නිර්දේශ කර ඇතත් තවමත් එය ක්‍රියාත්මක වී නොමැති බව පාර්ලිමේන්තු කොප්…