1990 සුව සැරියේ අඩු පාඩු හෙළිකළ සේවකයින් මර්දනය වහා නවතනු!
නවතම

1990 සුව සැරියේ අඩු පාඩු හෙළිකළ සේවකයින් මර්දනය වහා නවතනු!

කෝවිඩ් වසංගත මර්දනයට සෘජු ලෙස දායක වන "1990 සුවසැරිය" ගිලන්රථ සේවාවේ පවතින අඩුපාඩු සහ තොරතුරු වසන් කිරීම සදහා එහි පාලනාධිකාරිය විසින් වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාධරයන් මර්දනය කරන බවට චෝදනා කරන වෘත්තිය සමිති මධ්‍යස්ථානයක් මේ වන විට…