යේමනයේ යුද්ධයෙන් මරණ මංචකයට යති ළමා සොල්දාදුවෝ.
නවතම විදෙස්

යේමනයේ යුද්ධයෙන් මරණ මංචකයට යති ළමා සොල්දාදුවෝ.

යේමනයේ කැරළිකරුවන් විසින් බඳවා ගන්නා ලඳ ළමා සොල්දාදුවන් 1500කට අධික සංඛ්‍යාවක් 2020 වසරේ හා තවත් සියයක් පමණ 2021 වසරේ මියගිය බවට එක්සත් ජාතීන් අනාවරණය කරගෙන තිබේ. ආරක්ෂක කවුන්සිලය වාර්ථාවක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරේ මේ වන…