වසංගතයෙන් සුරාබද්දට කෝටි ගණනින් පාඩුයි!
නවතම

වසංගතයෙන් සුරාබද්දට කෝටි ගණනින් පාඩුයි!

රටේ පවතින කොවිඩ් වසංගත තත්වය නිසා  2021  වසර තුළ මේ වන විට පමණක් රුපියල් කෝටි 2700 ක  (බිලියන 27ක ) සුරාබදු ආදායමක් රජයට අහිමිව ඇති බව සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි. සුරාබදු දෙපාර්තමේන්තුවේ මේ වසරේ අපේක්ෂිත ආදායම…