හෙළ හවුල සහ භික්ෂූන්වහන්සේ අතර ඇති වූ ගැටුම
නවතම විශේෂාංග

හෙළ හවුල සහ භික්ෂූන්වහන්සේ අතර ඇති වූ ගැටුම

20 වන සියවසේ ලංකාවේ දේශපාලන ඉතිහාසය මෙන්ම බුද්ධිමය ඉතිහාසයද (intellectual history) ද වැදගත් සිදුවීම් වලින් ගහන විය. බුද්ධිමය ඉතිහාසය සම්බන්ධ ප්‍රධාන කරුණක් වන්නේ බුද්ධිමය පාරිශුද්ධවාද ව්‍යාපාර  (puritan movement ) දෙකක මතුවීමකි. එකක් ආගමික පාරිශුද්ධ වාදයකි.…