දෙසැම්බර 31 දා බිලියන හය හමාරක් අච්චු ගහලා – රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන්
නවතම

දෙසැම්බර 31 දා බිලියන හය හමාරක් අච්චු ගහලා – රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන්

පසුගිය දෙසැම්බර 31 දා රුපියල් බිලියන හය හමාරක මුදල් නෝට්ටු අච්චු ගසා ඇති බව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් හිටපු ආණ්ඩුකාර රජිත් කීර්ති තෙන්නකෝන් ප්‍රකාශ කරයි. 2021 ජනවාරි 01 දින සිට දෙසැම්බර් 31 දක්වා දින 365 තුළ…