ආගමික සාහිත්‍යට ඉතිහාසයක් ඇත…!
නවතම විශේෂාංග

ආගමික සාහිත්‍යට ඉතිහාසයක් ඇත…!

දරුවන් ලෙස ගැහැනු දරුවන් ලැබෙන්නේ බොරු කීමේ විපාකයක් ලෙසට යැයි භික්ෂුවක කරන ප්‍රකාශයක් මේ දිනවල සමාජජාලවල සාකච්ඡාවෙමින් පවතී. මේ සම්බන්ධයෙන් වල්පොළ රාහුල ආයතනය හදාරමින් සිටින අතර ඉදිරියේ දී වඩාත් ශාස්ත්‍රීය වූපිළිතුරක් ඉදිරිපත් කරන්නට අපේක්ෂා කරමු. …

භූමිදානයට බලපාන සංස්කෘතික මිනිසෙකු වීමේ ආනිසංසය.
නවතම

භූමිදානයට බලපාන සංස්කෘතික මිනිසෙකු වීමේ ආනිසංසය.

ජාත්‍යන්තර මානව හිමිකම් දිනය වෙනුවෙනි. මිනිසා ශිෂ්ටාචාරගත වීමට දීර්ග කාලයක් ගත කර තිබෙනවා. එය ඓතිහාසික ගමනක්. මේ ගමන එන්න තල්ලුවක් දුන්න  පිරිස් අතර ප්‍රමුඛ වෙන්නේ නායක කාරකාදීන් විතරක් නෙමෙයි. පඬිවරුන්, දාර්ශනිකයින්, ආගමික ශාස්තෘවරුන්, විද්‍යාඥයින් එහි…