අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්  ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ අධිකාරියට ලැබෙන පැමිණිලි ඉහලට!
නවතම

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්  ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ අධිකාරියට ලැබෙන පැමිණිලි ඉහලට!

අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරුවන්  ආරක්ෂා කිරීම සඳහා වූ ජාතික අධිකාරිය පිහිටුවනු ලැබුයේ 2015 අංක 04 දරන අපරාධයක වින්දිතයන් සහ සාක්ෂිකරැවන් හට සහය දීමේ සහ ආරක්ෂා කිරීමේ පනත යටතේය. 2016 වසරේ මැයි මස 18 වන දින…