මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබදව “ජාතික සතියක්”
නවතම

මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබදව “ජාතික සතියක්”

ශ්‍රී ලංකාවේ රිය අනතුරු වලින් සිදුවන මරණ ප්‍රමාණය ඉහල යාමත් සමග මාර්ග ආරක්ෂාව පිළිබදව ජාතික සතියක් ප්‍රකාශයට පත් කිරීමට රජය තීරණය කර තිබේ. රජය පවසන පරිදි පසුගිය වසරේ මෙරටින් මාරක රිය අනතුරු 2023 ක් වාර්තා…

රිය අනතුරු සිවිල් නඩුවකදී වින්දිතයාට සහනයක්?
නවතම

රිය අනතුරු සිවිල් නඩුවකදී වින්දිතයාට සහනයක්?

සිවිල් නඩු විධාන සංග්‍රහය සඳහා සංශෝධන ගෙන ඒමට අධිකරණ අමාත්‍යාංශය තීරණය කර ඇත. මේ දිනවල රිය අනතුරු ඉහළ යමින් පවතින අතර අධිකරණ වල ගොනු වන රිය අනතුරු පිලිබඳ නඩු සංඛයාවද ඉහළ යමින් ඇත. මෙහිදී එවැනි…