තැපැල් සංකේත නාමාවලිය අවු 26 ට පසු නැවත මුද්‍රණයවේ
නවතම

තැපැල් සංකේත නාමාවලිය අවු 26 ට පසු නැවත මුද්‍රණයවේ

තැපැල් දෙපාර්තමේන්තුව හඳුන්වා දෙන ලද ශ්‍රී ලංකා තැපැල් සංකේත නාමාවලියේ පලමු මුද්‍රණයෙන් විසි හය වසරකට පසුව එහි  දෙවැනි මුද්‍රණය  එළි දක්වා තිබේ. රජයේ ප්‍රවෘත්ති දෙපාර්තමේන්තුවේ දී ජනමාධ්‍ය අමාත්‍යංශයේ ලේකම් අනූෂ පැල්පිටගේ  සහ  තැපැල්පති රංජිත් ආරියරත්නගේ …